Opgericht te Zutphen 1851

   Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden                                                  In vriendschap samen werken aan jezelf

 
Vrijmetselaarsoge Karel van Zweden - Zaadmarkt 97 - 7201 DD Zutphen - Email: secretarisloge44@vrijmetselaars.nl  
      Tel. 0575-513375 - Mobiel 06 5136 6580 - KvK 40102221 - Bank: NL51 ABNA 0586 507620   De vrijmetselarij voorziet bewust levende mensen van een weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat doen we middels onderlinge gesprekken, werken met symbolen en het samen beleven van rituelen. Vrijmetselaars zien zichzelf daarbij als een ruwe steen die bewerkt moet worden. De samenleving is in die metafoor het bouwwerk waarin we als menselijke bouwsteen een plek en een functie hebben.

Een democratische organisatie

De vrijmetselarij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het verdwijnen van rangen en standen en het ontstaan van democratische structuren. In een tijd dat heersers nog absolute macht bezaten, introduceerden de loges een bestuursvorm waarbij de voorzitter gekozen werd uit de ‘bekwaamste onder de bouwlieden’. Op hun beurt moesten de gekozen bestuursleden verantwoording afleggen aan de leden.


Na drie eeuwen heeft de levenshouding van de vrijmetselarij niets aan waarde ingeboet. Het idee dat mensen gelijkwaardige broeders van elkaar zijn, met onvervreemdbare rechten is nog steeds de basis van onze democratie.

Een voorbeeldige organisatie

De vrijmetselarij zorgde in de 18e eeuw voor een doorbraak, door het opkomende verlangen naar vrijheid van een deugdelijke filosofische en juridische basis te voorzien. Belangrijker nog was het voorbeeldgedrag van de leden van de loges. Concreet lieten de vrijmetselaarsloges zien dat mensen van verschillende sociale klassen, met diverse religieuze opvattingen en afkomstig uit verschillende landen, goed met elkaar konden samenleven, elkaar bijstand verlenen en respecteren.
Heel uniek was de democratische verenigingsstructuur met een gekozen voorzitter die verantwoording moest afleggen aan de leden. Een hele verademing na een eeuw van godsdienstoorlogen en intolerantie.

Nog steeds actueel

De vrijmetselarij is nog steeds een goede levenshouding, ook voor deze tijd. De strijd om de waardigheid van de mens is nog nooit zo actueel geweest als in de vorige en deze eeuw, waarin we te maken hadden en weer hebben met het opstaan van volstrekt verwerpelijke ideologieën.
Er is weliswaar niet meer sprake van veel kerkelijke dwingelandij en vorstelijke willekeur, maar overal in de wereld verschijnen weer dictators en manifesteren zich weer groepen met sterk nationalistische en soms ook fascistische ideeën.

OVER VRIJMETSELAARS

Een al eeuwen bestaande organisatie

De vrijmetselarij is voortgekomen uit de bouwgilden van de middeleeuwen. In onze huidige vorm zijn we drie eeuwen oud.
De vrijmetselarij heeft vele wortels. Je vindt aanzetten daarvoor o.a. in Schotland en Frankrijk, maar Engeland is de echte bakermat van de vrijmetselarij. In 1666 woedde in de grotendeels van hout gebouwde stad Londen een enorme brand die 80% van de stad in de as legde. Voor de wederopbouw van de stad in steen kwamen vanuit heel Europa bouwlieden en architecten naar Londen. Daar bloeide in de 17e eeuw de Royal Society, een genootschap van vooruitstrevende wetenschappers onder wie veel vrijmetselaren.

De eerste grootloge in 1717

Op 24 juni 1717 werd in Londen de eerste Grootloge opgericht. Dit wordt gezien als de geboortedatum van de moderne vrijmetselarij. In 1734 kwamen de vrijmetselaars al bijeen in Den Haag. In 1756 werd daar de Nederlandse Orde opgericht.

Veel bekende leden

Veel grote geesten en kunstenaars waren in hun tijd vrijmetselaar, zoals bijv. veel grote filosofen uit het tijdperk van de Verlichting: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Lessing, Goethe, enz. De meeste ‘founding fathers’ van de VS waren vrijmetselaar, onder wie de eerste president George Washington. Ook priesters en dominees waren vrijmetselaar.

Verder waren veel beroemde musici vrijmetselaar, van Mozart tot Duke Ellington. In Nederland schrijvers zoals Multatuli en Frederik van Eeden. Politici zoals Winston Churchill en Franklin Roosevelt en in ons land de socialist Willem Drees en de liberaal Pieter Oud. Allen stuk voor stuk vrijdenkende, onafhankelijke geesten.

De betekenis van de vrijmetselarij als leerschool op het gebied van de ethiek en de democratie is enorm geweest.

George Washington was vrijmetselaar